Go to main content.

Betingelser for Brug

 1. Overblik

  Disse Betingelser for Brug finder anvendelse på brugerens anvendelse af Alcons hjemmesider (herefter benævnt "Alcons Hjemmesider" og "Hjemmesiderne").

  Alcons Hjemmesider ejes og drives af Alcon Nordic A/S (samlet benævnt "Alcon"). Hjemmesiderne er designet til at give generelle oplysninger om Alcon og Alcons produkter og ydelser. Der er intet på Alcons Hjemmesider, der har til hensigt at tilbyde lægelig rådgivning om behandling af sygdomme, eller som kan træde i stedet for professionel lægelig rådgivning, diagnose eller behandling. Hvis brugeren er syg, skal brugeren straks søge lægehjælp. Specifikke spørgsmål om brugerens sygdom og korrekt behandling bør rettes til brugerens læge. Brugeren bør aldrig tilsidesætte lægelig rådgivning eller vente med at søge lægelig rådgivning på grund af noget, brugeren har læst på Alcons Hjemmesider. Brugeren bør konsultere sin læge, før brugeren begynder at bruge et produkt eller en ydelse, der er nævnt på Hjemmesiderne.

  Derudover er der intet på denne Hjemmeside, der har til hensigt at instruere i brugen af Alcons produkter. For specifikke oplysninger og instruktioner om Alcons produkter henvises der til indlægssedlen, der følger med alle Alcons produkter.

 2. Accept af betingelser

  Alcons Hjemmesider tilbydes brugeren på de betingelser, der følger af nedenstående vilkår og betingelser samt de meddelelser, der gives eller henvises til på denne hjemmeside ("Betingelser for Brug"), der regulerer brugen af Hjemmesiderne. Hvis brugeren bruger Hjemmesiderne, tilkendegiver brugeren, at denne accepterer Betingelserne for Brug. Hvis brugeren ikke accepterer alle Betingelserne for Brug, bør brugeren ikke bruge Alcons Hjemmesider. Alcon forbeholder sig ret til efter eget skøn at opdatere eller ændre Betingelserne for Brug uden at underrette brugeren. Hvis brugeren fortsætter med at bruge Hjemmesiderne efter, at eventuelle ændringer til disse Betingelser for Brug er blevet offentliggjort, anses brugeren for at have accepteret sådanne ændringer.

 3. Alcons persondatapolitik

  De oplysninger, som brugeren giver via Alcons Hjemmesider, er underlagt Alcons persondatapolitik Hvis brugeren giver oplysninger ved brug af Hjemmesiderne, anses oplysningernes indhold ikke for at være af personlig karakter. Alcon har ret til frit at bruge sådanne oplysninger. Hvis brugeren giver Alcon feedback, vil et sådant feedback ikke anses for at være af personlig karakter. Alcon har ret til at bruge ideer, koncepter, knowhow eller teknikker i brugerens feedback til et hvilket som helst formål samt til at gengive og videregive sådanne oplysninger til tredjemand uden nogen form for begrænsninger.

 4. Anvendelsesområde

  Alcons Hjemmesider og de oplysninger, der henvises til på Alcons Hjemmesider, er alene af generel oplysende karakter. Enhver gengivelse eller kopiering af materialet på Hjemmesiderne eller Hjemmesidernes designelementer er strengt forbudt, medmindre Alcon har givet sin forudgående skriftlige tilladelse. Anmodninger om tilladelse til at gengive oplysningerne på Hjemmesiderne skal sendes til Alcon Laboratories, Inc., c/o Corporate Communications, mail code TC-30, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134, USA.

  Brugeren må alene bruge oplysningerne på Hjemmesidernes forskellige sider til ikke-kommercielle og personlige formål, og under forudsætning af at en sådan kopiering fortsat er beskyttet ophavsretligt og som varemærker, servicemærker samt af andre meddelelser om ejerskab som fremgår af Alcons Hjemmesider.

 5. Statslig regulering

  Alcon tilbyder produkter og ydelser til diagnosticering, forebyggelse og behandling af hoved- og nakkesygdomme, primært øjne, ører og næse. Disse produkter, der bruges af sundhedsfaglige personer, er underlagt de statslige myndigheders kontrol i de lande, hvor Alcon driver virksomhed, såsom The U.S. Food and Drug Administration eller The Committee on Safety of Medicine i England. Brugeren kan kontakte den pågældende statslige myndighed og tilsynsmyndighed for at få de relevante oplysninger for sit eget land.

  Alcons Hjemmesider indeholder oplysninger om produkter, der kan fås i nogle lande, men ikke i andre, der kan fås under forskellige varemærker i forskellige lande, og som eventuelt kan være blevet godkendt af en statslig myndighed til salg eller brug med forskellige indikationer og begrænsninger i forskellige lande.

  Der er intet på Alcons Hjemmesider, der bør fortolkes til at være reklame for eller en opfordring til at købe produkter eller bruge et produkt på en måde, der ikke er tilladt i henhold til lovgivningen i brugens retsområde. Specifikke spørgsmål om, hvorvidt de produkter, der er beskrevet på Alcons Hjemmesider, kan fås i brugerens land, samt spørgsmål om brugen af produkterne, skal rettes til det lokale Alcon-selskab.

 6. Links til andre hjemmesider

  Det kan være, at der vil være links til andre hjemmesider på Alcons Hjemmesider ("Linkede Hjemmesider"). Alcon har ingen kontrol over Linkede Hjemmesider. De Linkede Hjemmesider er alene givet for nemheds skyld, og det faktum, at de Linkede Hjemmesider er på Alcons Hjemmesider, betyder ikke, at Alcon siger god for de selskaber, der tilbyder Internetydelser, produkter eller ydelser på de Linkede Hjemmesider.

 7. Konto, password, fortrolighed og sikkerhed

  Det er muligt, at brugeren bliver bedt om at oprette en konto og et password for at få adgang til dele af Alcons Hjemmesider. Brugeren accepterer at være fuldt ud ansvarlig for al adgang, brug og aktiviteter, der sker ved brug af brugerens konto og password. Brugeren alene er ansvarlig for at holde brugerens konto og password fortrolig. Brugeren må IKKE videregive sin konto eller password. Brugeren må IKKE efterlade en computer uden opsyn, hvis brugeren er logget på et af Alcons Hjemmesider. Brugeren accepterer straks at underrette Alcon om overtrædelser af sikkerheden i forbindelse med brugerens konto eller password, såsom tyveri, uautoriseret brug, forsøg på brug eller manipulation. Brugeren accepterer at logge af sin konto, når hvert besøg er slut. Kontoen og passwordet må ikke overdrages fra den person, som kontoen og passwordet er blevet udstedt til. Det er muligt at få en erstatningskonto fra Alcon.

 8. Ingen ulovlig eller forbudt brug

  Brugerens brug af Alcons Hjemmesider er betinget af, at brugeren garanterer, at denne ikke vil bruge Hjemmesiderne til et formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse Betingelser for Brug. Brugeren må ikke bruge Hjemmesiderne på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller svække Hjemmesiderne eller en bruger af Hjemmesiderne eller forstyrre en anden parts brug af Hjemmesiderne. Brugeren må ikke bruge udstyr, software eller delprogrammer, herunder for eksempel vira, trojanske heste, worm-vira, tidsbombe eller cancelbots, der har til formål at skade eller forstyrre Hjemmesidernes korrekte funktion eller at opfange eller tilegne sig systemer, data eller personlige oplysninger fra Hjemmesiderne. Brugeren accepterer ligeledes ikke at ville uploade, offentliggøre eller sende meddelelser eller indhold af en type, der (1) krænker eller overtræder en anden parts rettigheder, (2) er falsk, ukorrekt, vildledende eller urigtig, (3) overtræder gældende lovgivning. Brugeren må ikke bruge Hjemmesiderne til at få adgang til andre hjemmesider eller forårsage skade på sådanne hjemmesider.

 9. Immaterielle rettigheder

  Brugeren accepterer, at de oplysninger, som brugeren bliver præsenteret for på Alcons Hjemmesider, er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller andre tinglige rettigheder og lovgivning. Medmindre Alcon udtrykkeligt har givet tilladelse hertil, må brugeren ikke ændre, udleje, lease, låne, sælge, distribuere eller skabe afledte værker, der helt eller delvist er baseret på Hjemmesiderne. Der tages forbehold for eventuelle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet i disse Betingelser for Brug.

 10. Meddelelse om krænkelse af ophavsrettigheder

  Meddelelser om påstande om krænkelse af ophavsrettigheder på Alcons Hjemmesider kan sendes til:

  Alcons juridiske afdeling: Intellectual Property Counsel
  Alcon Laboratories, Inc.
  6201 South Freeway
  Fort Worth, TX 76134
  USA

  Alcon vil bestræbe sig på på et passende tidspunkt at fjerne indhold, der krænker en persons ophavsmæssige rettigheder, når Alcon har modtaget en skriftlig meddelelse herom.

 11. Varemærke- og servicemærkerettigheder

  Alcon alene eller Alcons respektive ejere ejer rettighederne til produktnavne, selskabsnavne, handelsnavne, logoer, produktemballering og designet af alle Alcons eller en tredjemands produkter eller ydelser, uanset om disse står med stort eller bærer varemærket, og disse er beskyttet mod gengivelse, efterligning, udvanding eller forvekslende eller vildledende brug i henhold til national og international varemærke- og ophavsret. Brugen eller misbrugen af sådanne varemærker eller materialer, er udtrykkeligt forbudt, medmindre der er givet tilladelse hertil i disse Betingelser for Brug og der er intet anført eller underforstået på Alcons Hjemmesider, der giver brugeren en licens eller ret i henhold til et patent eller et varemærke, der ejes af Alcon eller tredjemand.

 12. Garantifralæggelse

  Alle materialer, oplysninger, produkter og ydelser, der er omfattet af eller tilgængelige på Alcons Hjemmesider, gives "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORM FOR UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER FOR EKSEMPEL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE.

  Alcon bestræber sig på og vil bestræbe sig på at give korrekte og opdaterede oplysninger på Hjemmesiderne. I det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, giver Alcon ingen udtrykkelige eller underforståede garantier eller erklæringer om, at oplysninger på Hjemmesiderne eller de oplysninger, der er henvist til, er korrekte, fuldstændige eller pålidelige, at Hjemmesiderne vil være tilgængelige på et specifikt tidspunkt eller sted, at mangler eller fejl vil blive udbedret, eller at indholdet er fri for vira eller andre skadelige elementer. I det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, accepterer brugeren, at al adgang til og brug af Hjemmesiderne, Linkede Hjemmesider og indholdet heraf sker på eget ansvar. Da nogle retsområder ikke tillader, at man fralægger sig dette ansvar, kan det være, at ovennævnte fralæggelse ikke berører brugeren.

 13. Ansvarsbegrænsning

  Hverken Alcon eller en part, der er involveret i etableringen, produktionen eller leveringen af Alcons Hjemmesider eller Linkede Hjemmesider, skal på nogen måde være ansvarlig for direkte og indirekte tab eller følgeskader, som måtte opstå som følge af brugerens adgang til, brug af eller manglende evne til at bruge Hjemmesiderne eller Linkede Hjemmesider eller fejl eller mangler i indholdet på Hjemmesiderne eller de Linkede Hjemmesider. Alcon forbeholder sig ret til at ændre indholdet på Hjemmesiderne (herunder at fjerne links til Linkede Hjemmesider) på et hvilket som helst tidspunkt og uanset årsag uden at varsle herom og er ikke på nogen måde ansvarlig for eventuelle konsekvenser af sådanne ændringer. Alcon fraskriver sig derudover udtrykkeligt ethvert ansvar for Linkede Hjemmesider.

  Disse begrænsninger gælder, uanset om det påståede ansvar er baseret på en aftale, erstatningsretten uden for kontrakt, uagtsomhed, objektivt ansvar eller andet grundlag, og selvom Alcon måtte være blevet informeret om muligheden for en skade. Da nogle retsområder ikke tillader, at man fraskriver sig eller begrænser ansvaret for indirekte tab eller følgeskader, er Alcons ansvar i sådanne retsområder begrænset i størst mulig udstrækning i henhold til lovgivningen, og der kan ikke ske en eventuel ansvarsfraskrivelse eller -begrænsning for dødsfald eller personskade, som skyldes Alcons uagtsomhed eller svig.

 14. Skadesløsholdelse

  Brugeren accepterer at forsvare og skadesløsholde Alcon, dennes datterselskaber, tilknyttede virksomheder, ledelsesmedlemmer, fuldmagtshavere, co-brandere eller andre partnere og medarbejdere mod alt ansvar, krav og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, som en tredjemand har pådraget sig på grund af det indhold, som brugeren har indgivet, offentliggjort på eller sendt ved brug af Hjemmesiderne, brugerens brug af Hjemmesiderne, brugerens overtrædelse af disse Betinger for Brug eller brugerens overtrædelse af en anden persons eller enheds rettigheder.

 15. Lovvalg og værneting

  Disse Betingelser for Brug reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret. Forbrugeren og Alcon er udtrykkeligt enige om at anerkende de danske domstoles enekompetence og værneting i alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen af Hjemmesiderne.

 16. Vilkårenes uafhængighed

  Medmindre det er anført heri, udgør disse Betingelser for Brug (sammen med de dokumenter, som der er henvist til heri) hele aftalen mellem brugeren og Alcon og regulerer brugerens brug af Hjemmesiderne og træder i stedet for tidligere eller samtidige meddelelser og tilbud (uanset om disse er mundtlige, skriftlige eller elektroniske) mellem brugeren og Alcon. Hvis en del af disse Bestemmelser for Brug anses for at være ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal denne del fortolkes i henhold til gældende lovgivning for at afspejle parternes oprindelige hensigt så meget som muligt, og de resterende dele skal fortsat have fuld gyldighed.

 17. Intet frafald

  Hvis Alcon ikke håndhæver bestemmelserne i disse Betingelser for Brug eller reagerer på brugerens eller andre parters misligholdelse, betyder det ikke, at Alcon frafalder sin ret til efterfølgende at håndhæve vilkår eller betingelser i disse Betingelser for Brug eller at handle i forbindelse med lignende misligholdelse.

 18. Øvrige bestemmelser

  Brugeren accepterer, at der ikke eksisterer noget joint venture, interessentskab, ansættelsesforhold eller fuldmagtsforhold mellem brugeren og Alcon som følge af disse Betingelser for Brug eller brugerens brug af Hjemmesiderne. Der er intet i disse Bestemmelser for Brug, der tilsidesætter Alcons ret til at overholde anmodninger eller krav fremsat af offentlige myndigheder, domstole samt retshåndhævende myndigheder vedrørende brugerens brug af Hjemmesiderne eller de oplysninger, der er givet til eller indsamlet af Alcon i forbindelse med en sådan brug. En fysisk version af disse Betingelser for Brug samt af elektroniske meddelelser er tilladt bevismateriale i retlige og udenretlige sager, der er baseret på eller vedrører disse Betingelser for Brug i det samme omfang og i henhold til de samme vilkår som andre forretningsdokumenter og -fortegnelser, der er blevet trykt og bibeholdes i trykt form.

 19. Opsigelse

  Alcon forbeholder sig efter eget skøn ret til at opsige brugerens adgang til hele eller dele af Hjemmesiderne, uanset om brugeren varsles om en sådan opsigelse eller ej. Brugeren accepterer, at Alcon ikke er ansvarlig over for brugeren eller tredjemand for en eventuel opsigelse af brugerens adgang til Hjemmesiderne.